728 x 90

โตโยต้าสนับสนุนการศึกษาและการกุศล

img

          นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2562 แก่สถาบัน
การศึกษาและองค์กรสาธารณกุศล 9 แห่ง รวมมูลค่า 14.72 ล้านบาท

          มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ขององค์กรสาธารณกุศลทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการมอบทุน
สนับสนุน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้นทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์